Begeleiding en Ontwikkeling

Start begeleiding

Na de plaatsing zal een gewenningsperiode beginnen, waarin iedereen gaat kennismaken en wennen aan de veranderde situatie. Wonen in Het Talentenhuis gaat gepaard met veel veranderingen en om uiteindelijk tot een goede samenwerking te komen moeten we rust hebben.
begeleiding
We starten met een kennismakingsperiode van zes weken. Je krijgt in die tijd een indruk van Het Talentenhuis en haar mogelijkheden. Ook het Talentenhuis heeft gedurende deze maanden de tijd te kijken of jij daadwerkelijk op je plek bent.

Reden om het verblijf af te breken zijn bijvoorbeeld.:

  • voorgeschreven medicatie wordt niet ingenomen
  • medewerking niet nakomen
  • drugsgebruik
  • alcoholmisbruik

Begeleidingsplan

Na zes weken proberen we een eerste begeleidingsplan op te stellen in samenwerking en in overleg met de jeugdige, ouders en andere belanghebbenden. De doelen die we opstellen, zullen gelden voor zes maanden. Uiteraard kan ook tussentijds een aanpassing gemaakt worden. Er wordt voor elke jeugdige een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan wordt aangegeven aan welke doelen gewerkt zal gaan worden en hoe dat wordt gedaan. De doelen worden vertaald in gerichte werkzaamheden en activiteiten waaraan we gezamenlijk werken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt wie er wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Het begeleidingsplan wordt geschreven door Het Talentenhuis en wordt besproken met jou, je ouders/verzorgers en eventueel je voogd.

Evaluatie voortgang en tevredenheid

Na elke periode van 3 maanden wordt een evaluatiegesprek gehouden. Daarin wordt de ontwikkeling van jou, je ouders/begeleiders en je netwerk besproken met elkaar besproken. Het evaluatiegesprek vindt plaats bij Het Talentenhuis. Tijdens het evaluatiegesprek worden ook aanvullende doelen in een vervolgbegeleidingsplan opgenomen.

Afsluiting van het verblijf: Verantwoord Loslaten

Het verblijf in Het Talentenhuis eindigt wanneer doelen behaald zijn of er geen of onvoldoende begeleidingsdoelen meer zijn, wanneer de jeugdige 18 jaar wordt en geen beschikking krijgt voor verlengde jeugdzorg, op eigen verzoek en met toestemming van ouders en plaatser of wanneer de gemeente niet langer wil betalen voor het verblijf en de begeleiding. We zoeken wanneer het verblijf eindigt samen met de jeugdige en andere belanghebbenden naar een betere plek om te wonen: soms is dat bij ouders thuis, soms in een woonvoorziening met begeleiding, soms een eigen woning met of zonder begeleiding. Dat wordt voorbereid in het plan “Verantwoord Loslaten”.