Missie, Visie, Kernwaarden en Mensbeeld

Missie
Het Talenten-huis heeft als missie om jongeren tussen de 12 en 18 jaar een woonplek te bieden waar zij zich verder kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Daarbij streven wij ernaar om jongeren te begeleiden in hun talentontwikkeling en nieuwe vaardigheden aan te leren die hen kunnen helpen in hun ontwikkeling om zo zelfstandig mogelijk hun plek in de maatschappij te kunnen vinden. We bieden de jongeren rust en een plek waar zij op adem mogen komen. Vanuit een liefdevolle warme sfeer maken wij echt contact met de jongeren en onderzoeken wij samen met opvoeders en hun netwerk hoe we de ontwikkeling kunnen stimuleren en hun talenten kunnen ontdekken.

Visie

Het Talentenhuis is een kleinschalige residentiële opvang die zich midden in een woonwijk bevindt in Enkhuizen en dus midden in de samenleving staat. Wij zijn een kleine organisatie waar medewerkers met veel passie en betrokkenheid dagelijks met veel plezier uitoefening geven aan hun vak. Het Talentenhuis wil een professionele organisatie zijn waarbij kwaliteit van haar dienstverlening centraal staat en er een positief leefklimaat is, met aandacht, warmte en gezelligheid. We streven er naar jongeren in hun eigen kracht te zetten en een sociaal netwerk op te bouwen. Er wordt tot hun achttiende jaar toegewerkt naar een zó zelfstandig mogelijk leven binnen onze samenleving.

Medewerkers en cultuur

Het Talentenhuis is een kleine organisatie waarbij de medewerkers korte communicatie lijnen hebben met elkaar, flexibel zijn en het welbevinden van de bewoners en de kwaliteit van onze dienstverlening centraal staat. De medewerkers voelen zich sterk verbonden met de organisatie als ambassadeurs en streven naar een gezonde werkcultuur. Er is een positief werkklimaat waarbij de medewerkers weten wat zij aan elkaar hebben, van elkaar leren en voldoende deskundigheidsbevordering wordt geboden. De lijnen zijn kort, communicatie is helder met een hoge mate van oplossingsgerichtheid. Waarden die de medewerkers binden zijn vormgegeven in een gedragscode en die worden door het team uitgedragen.

Kernwaarden
Rust, liefde, aandacht, ontwikkeling en respect zijn de belangrijkste waarden in Het Talenten-Huis.

Respect ontvangen we door respect te geven. Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in zijn anders-zijn. Respect voor ieders eigenheid. Respect voor talenten en beperkingen. Respect voor de grenzen van de ander en waar die grenzen liggen voor de ander in relatie tot jou. Respect betekent ook eerlijkheid. Eerlijkheid is het benoemen van gedrag en handelingen. Respect betekent ook het uitspreken van verwachtingen. Zonder uitgesproken verwachtingen ontstaan teleurstellingen.

Respect vraagt rust. Rust bereiken we door duidelijkheid over afspraken, de manier waarop we met elkaar omgaan, de dagindeling en regelmaat.

Rust bereiken vergt professionaliteit van begeleiders. Professionaliteit betreft kennis en kunde. Hiervan uit biedt de professional begeleiding aan de jongere. De begeleider kent zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en zet zijn kwaliteiten in.

Het Talenten-huis stimuleert en biedt ruimte aan jongeren en personeel om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Mensbeeld
We gaan uit van een holistisch mensbeeld waarbij ieder mens een uniek stukje vertegenwoordigt van het geheel, waarvan hij of zij niet los kan worden gezien. Een uniek mens die ergens vandaan komt (wortels), met normen en waarden, grenzen, overtuigingen, familie, religie en tradities. En die ergens naar toe gaat (vleugels) met wensen, dromen, kansen, idealen, doelen en verlangens. Beide horen met elkaar in balans te zijn.
In het hier en nu, in de realiteit, ontmoeten we elkaar, tonen we veerkracht en hebben we de kans om maximaal van waarde te zijn, waarbij iedere leeftijdsfase zijn eigen vorm van autonomie en uitdagingen heeft.