Privacyreglement

Privacyreglement

De gegevens die wij nodig hebben voor de begeleiding van de jeugdige worden digitaal of schriftelijk vastgelegd. Deze gegevens worden per jeugdige samengevoegd in een beveiligde [digitale] map. Het gaat om de persoonlijke gegevens, verslagen van eerder betrokkenen behandelaars, begeleidingsplannen, evaluaties en voortgangsverslagen. Relevante telefonische contacten en contacten via de mail worden hieraan toegevoegd of digitaal opgeslagen. Voor het opvragen en uitwisselen van informatie met andere betrokken hulpverleners of behandelaars, vragen wij schriftelijk toestemming aan [de vertegenwoordiger van] de jeugdige.

Medewerkers van Het Talenten-Huis hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende een bewoner, die hen ter kennis zijn gekomen.

Inzagerecht

Elke jeugdige en de wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van gegevens. De gegevens van het cliënt worden volgens de geldende wettelijke regels bewaard.

Toestemming voor overleg in bijzondere situaties

Wanneer zich tussentijds ontwikkelingen of situaties voordoen die niet voorzien waren in het begeleidingsplan, waarbij overleg met anderen noodzakelijk is, is toestemming vereist van de wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige. Uitzondering hierop is, wanneer de veiligheid van de jeugdige in het geding is. In alle gevallen treden we in overleg.