Onze Zorg

Aanmelding: wat heb je nodig?

De Jeugdwet heeft de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont verantwoordelijk gemaakt om te besluiten of je kunt worden opgenomen in Het Talenten-Huis. Via de gemeente ontvang je daarvoor een beschikking voor Jeugdhulp welke wordt afgegeven voorafgaand aan je verblijf.

Onze methodiek

De Jeugdzorgwerkers begeleiden de jongeren op het Talentenhuis onder leiding van de gedragsdeskundige en leidinggevende. Het Team zorgt er voor dat zij alle procedures en afspraken op een gelijkende wijze uit voeren middels een goede overdracht en rapportagesysteem.

Het Talenten-Huis bevindt zich in een woonwijk en bestaat uit een dubbel woonhuis waar individuele jongeren gezamenlijk wonen. De begeleiding richt zich in eerste instantie op veiligheid. Veiligheid voor iedereen, en daarom zijn er basale huisregels over bezoek, (geen) alcohol, (geen) drugs, (geen) wapens, (geen) vuurwerk en aanwezigheid. Ook gaan wij ervan uit dat je naar school gaat, werkt of een andere dagbesteding hebt.

In het Talenten-huis hebben we gezamelijk activiteiten, wekelijks sporten we met elkaar. Binnenkort hebben we een gym op het terrein en zijn er mogelijkheden om meerdere keren in de week te sporten. Daarnaast verricht je diverse taken om je zelfstandigheid verder te ontwikkelen (koken, afruimen, opruimen en schoonmaken, wassen, kamer netjes). Met de jeugdzorgwerkers en de bewoners hebben we eens per twee weken een bewonersoverleg waarin we thema’s met elkaar bespreken en van elkaar leren.

Elke jongere heeft een mentor die wekelijks gesprekken voert over de begeleidingsdoelen. Daarnaast heeft de mentor minimaal eens per twee weken contact met ouders of opvoeders om hen re informeren over de voortgang. Naast de gewone gang van zaken voor iedereen, schrijven wij voor alle jeugdigen binnen zes weken een persoonlijk begeleidingsplan. We stemmen dit plan af met de jeugdige en zijn ouders / verzorgers, en ook met je voogd. Hierin staan doelen, maar ook wordt opgenomen hoeveel tijd wij inschatten dat er nodig zal zijn om de doelen te bereiken. Na de eerste plan bespreking volgen er halfjaarlijks evaluaties waarbij met de jongere en ouders en gemeenten de ontwikkelingen worden vastgesteld. Bij het laatste begeleidingsplan, wij noemen dat het plan van “Verantwoord Loslaten” besteden we nadrukkelijk aandacht aan wat jij nodig hebt, wanneer je niet meer in Het Talenten-Huis woont.